Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen en inleiding

1.1 Liefdevol Leven maakt deel uit van de Academie voor Holistisch Coachen en maakt gebruik van de website www.liefdevolleven.nu. Contactgegevens Academie voor Holistisch Coachen zijn: Professor Bronkhorstlaan 10-86, 3723 MB te Bilthoven, info@liefdevolleven.nu en KvK nummer is 55663915.
1.2 In de algemene voorwaarden is de Academie voor Holistisch Coachen – hierna te noemen Liefdevol Leven - verantwoordelijk voor het naleven van de algemene voorwaarden zoals vermeld in dit document.
1.3 Liefdevol Leven organiseert c.q. verstrekt online programma’s, workshops en producten in de vorm van boeken en kaartspellen. Liefdevol Leven garandeert niet dat met het volgen van een programma of workshop of na het lezen en gebruiken van de producten het beoogde resultaat zal worden bereikt.

Artikel 2 Aanmelding online programma's en of workshop

Na ontvangst door Liefdevol Leven van de inschrijving en betaling via de website www.liefdevolleven.nu, is de deelnemer ingeschreven voor het aangemelde online programma en of de workshop.

Artikel 3 Annulering en uitstel door Liefdevol Leven

Liefdevol Leven is gerechtigd een workshop uit te stellen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot welke schadevergoeding dan ook, in het geval er sprake is van een te gering aantal deelnemers. Online programma’s gaan altijd door.

Artikel 4 Annulering door deelnemer

4.1 Online programma's
Op het moment dat de deelnemer heeft ingeschreven kan direct met het desbetreffende programma worden gestart. Annulering is dan niet meer mogelijk.
4.2 Workshops
Na aanmelding van een workshop is annulering door de inschrijver van deze workshop mogelijk tot 2 weken voor de startdatum. De inschrijver ontvangt het geld voor de workshop geheel terug. Vanaf 2 weken tot de dag van de workshop kan de inschrijver de workshop niet annuleren.

Artikel 5 Prijs en betaling

5.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW voor het handboek en 21% BTW voor het kaartspel, online programma's  en workshops.
5.2 Indien de prijs van het online programma hoger is dan € 200 kan de betaling in één keer, of in vier termijnen worden voldaan. Als het deelnemersgeld in termijnen wordt betaald, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan indien de termijnbetalingen nog niet allemaal betaald zijn.
5.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 6 Producten

6.1 De producten worden toegezonden aan het (web)adres dat de klant aan Liefdevol Leven heeft verstrekt.
6.2 De producten worden binnen 3 werkdagen na de bevestiging van de bestelling en na ontvangst van het verschuldigde bedrag door Liefdevol Leven verzonden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering vertraging ondervindt, danwel indien de bestelling niet danwel gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 1 week nadat zij de bestelling heeft geplaatst, een bericht. Als dan is de klant gerechtigd om de verkoop zonder kosten te ontbinden. Het reeds vooruitbetaalde bedrag zal door Liefdevol Leven zo spoedig mogelijk worden terugbetaald.

Artikel 7 Klachten

7.1 Klachten over de online programma's, workshops of levering van producten moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld door een mail te sturen naar info@liefdevolleven.nu. Liefdevol Leven ontvangt een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat Liefdevol Leven in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan Liefdevol Leven niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten moeten binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel of workshop of levering van producten worden gemeld. Als de klacht later wordt gemeld, is er geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3 Ook als een klacht wordt ingestuurd, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1 Liefdevol Leven behoudt de rechten van het intellectuele eigendom, met name het auteursrecht, welke rusten op alle door haar verstrekte, althans aan de deelnemer(s) ter beschikking gestelde cursusmateriaal, zoals werkboeken, video’s, audiobestanden en cursusmethoden etc., onder voorbehoud van een uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen andersluidend beding.
8.2 Het zonder uitdrukkelijk en voorafgaande schriftelijke toestemming van Liefdevol Leven verveelvoudigen en of verspreiden van de ter beschikking gestelde materialen als genoemd in Artikel 8.1 maakt de deelnemer schadeplichtig.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Liefdevol Leven is niet aansprakelijkheid voor enige vorm van mentaal, emotioneel of fysiek letsel als gevolg van het volgen van de online programma's of workshop. Zij is ook niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van en schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers of derden. Noch binnen de vestigingen van de Academie voor Holistisch Coachen, noch buiten de vestigingen, als activiteiten plaatsvinden in naam van de Academie voor Holistisch Coachen of in het verlengde liggen van de activiteiten van de Academie voor Holistisch Coachen.

Artikel 10 Privacy

Liefdevol Leven gaat vertrouwelijk om met alle informatie die door deelnemers aan haar wordt verstrekt. De Privacyverklaring van Liefdevol Leven is te vinden op de homepage van haar website.

Voor de uitlegging van deze overeenkomst tot het volgen van een programma of workshop wordt domicilie gekozen te Amersfoort. Te allen tijde is het Nederlands Recht van toepassing.